cztery × cztery =

Międzynarodowa konferencja naukowa „Colloquia Gedanensia 15” 22 listopada 2023

Colloquia Gedanensia, czyli „Rozmowy Gdańskie”, mają już swoją piętnastoletnią historię i tradycję. Jest to tradycja naukowej refleksji prezentowanej w wykładach i dyskusjach nad ważnymi tematami różnych aspektów i treści ludzkiego życia. W naszych kolokwiach patrzymy na te zagadnienia z perspektywy religijnej, filozoficznej, historycznej i praktycznej. Cechą Colloquia Gedanensia jest ich interdyscyplinarność. Ideą przyświecającą organizatorom jest jednak to, aby przy dostrzeganiu i naukowym roztrząsaniu całej złożoności świata i ludzkiego życia, i na tle rozmaitych aspektów funkcjonowania społeczeństw, narodów i państw, ukazać wartość myśli, kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, ze wskazaniem na ich rolę w promowaniu w świecie miłości, dobra i pokoju.

Colloquia Gedanensia to debaty naukowe, krytyczne i odważne na tematy aktualne i ważne, nieunikające kwestii trudnych. Kolejne edycje konferencji odbywają się od samego początku pod auspicjami Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Seminarium Duchownego. Z czasem w organizację tych naukowych spotkań włączyły się kolejne instytucje, mianowicie Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, reprezentowany przez Profesora Andrzeja Basińskiego, Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Lublanie, reprezentowany przez Profesora Ivana Platovnjaka, oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, reprezentowany przez Księdza Profesora Wojciecha Cichosza, aktualnego dziekana tegoż wydziału.

Tematem tegorocznej konferencji jest „wolność”. Jak w latach ubiegłych chcemy spojrzeć na to ważne i ciągle aktualne zagadnienie w perspektywie biblijnej, filozoficzno-humanistycznej, medyczno-zdrowotnej, społeczno-kulturowej i teologicznej. Dwudniowy program obejmuje 30 wykładów w języku polskim (15) i angielskim (15), które wygłoszą naukowcy reprezentujący ośrodki naukowe z Polski (Gdańsk, Gdynia, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa) i z zagranicy (Chorwacja, Hiszpania, Meksyk, Serbia, Słowenia, USA).

Tak licznym prelegentom bardzo serdecznie dziękuję za udział w naszych spotkaniach. Wszystkim życzę powodzenia w prezentowaniu swoich badań i przemyśleń, związanej z tym satysfakcji oraz wielu owoców dyskusji i wzajemnej naukowej wymiany.

Ks. Grzegorz Szamocki
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego