1 × four =

Biblioteka

Biblioteka Gdańskiego Seminarium Duchownego jest zamknięta do odwołania. W przypadku konieczności wypożeczenia książek prosimy o kontakt z głównym bibliotekarzem seminarium za pośrednictwem portali społecznościowych GSD lub korespondencji mailowej.

Biblioteka im. ks. prof. Kazimierza Kloskowskiego

Godziny otwarcia
poniedziałek 14:30 – 17:30
wtorek 14:30 – 16:30
środa 14:30 – 17:30
piątek 15:00 – 17:30

katalog online

 

Wyciąg z regulaminu Biblioteki GSD

 1. W Bibliotece prosimy zachować ciszę.
 2. Każdy zapisujący się do Biblioteki w danym roku akademickim jest zobowiązany do wpłaty wpisowego w kwocie 30 zł.
 3. Prawo do wypożyczania książek mają:
  1. Studenci uczelni wyższych Trójmiasta:
   1. ze skierowaniem z biblioteki macierzystej uczelni,
   2. legitymujący się zaświadczeniem o odbywaniu studiów teologicznych po wpłacie kaucji w wysokości 30 zł.
  2. Katecheci świeccy aktualnie zatrudnieni w charakterze nauczycieli religii po udokumentowaniu zatrudnienia i wpłacie kaucji w wysokości 30 zł.
 4. Kaucja podlega zwrotowi, gdy Czytelnik przestaje korzystać z Biblioteki.
 5. Biblioteka zastrzega sobie prawo do zatrzymania całości lub części kaucji w przypadku uszkodzenia lub zgubienia książki.
 6. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie trzy pozycje na okres nie dłuższy niż trzy tygodnie. W szczególnych wypadkach, na prośbę czytelnika, okres ten może być przedłużony, jeśli na wypożyczenie danej książki nie oczekuje inny czytelnik. W celu przedłużenia terminu zwrotu należy zgłosić się z książką do Biblioteki.
 7. Czytelnicy nie przestrzegający terminu zwrotu wypożyczonych książek zobowiązani są zapłacić karę w wysokości 10 gr. od każdej nie zwróconej w terminie książki za każdy dzień zwłoki.
 8. Czasopisma są udostępniane jedynie w czytelni.
 9. Biblioteka nie wypożycza książek wydanych przed 1945 r.
 10. Wszelkie materiały Czytelnik zamawia u dyżurującego bibliotekarza, a po ich wykorzystaniu zwraca je również bibliotekarzowi.
 11. W razie niezastosowania się do Regulaminu Biblioteka zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy czytelników a w przypadkach koniecznych wystąpienia na drogę postępowania administracyjnego.