15 + thirteen =

Pożegnanie Ks. Rektora29 maja 2017